The 2024 European Parliament Elections: Potential Outcome and Consequences

Författare: Hix Simon, Noury Abdul

EU-valet i juni äger rum i ett splittrat politiskt landskap och de förväntade resultaten pekar på oklara majoritetsförhållanden i Europaparlamentet. Allt tyder också på att det blir en utmaning att bygga en majoritet i valet av EU-kommissionens ordförande. Det skriver statsvetarna Simon Hix och Abdul Noury i en analys av det väntade valresultatets möjliga konsekvenser. (2024:10epa)

I en tid då EU står inför stora utmaningar väntas EU-valet i juni ge ett splittrat resultat. Opinionsundersökningar tyder på följande förändringar när det gäller gruppernas andelar av mandaten: de fyra största grupperna i det nuvarande Europaparlamentet kommer att förbli stabila (EPP) eller minska (S&D, RE och Gröna/EFA), och högergrupperna (ECR och ID) kommer att vinna mark. Parlamentet som helhet förväntas förskjutas åt höger, eftersom 25 procent av ledamöterna förmodas komma från dessa två grupper.

Vilka konsekvenser kan dessa förändringar få? Författarna till denna analys undersöker maktbalans, koalitionsbyggande och röstningsmönster under perioden 2019 till 2024, samt i mer detalj resultatet av fyra viktiga omröstningar i det nuvarande parlamentet.

Mot den bakgrunden drar de slutsatsen att Europaparlamentet kommer att bli mer splittrat under nästa mandatperiod, vilket ser ut att resultera i instabila koalitioner. Den mittenorienterade ”superstora koalitionen” (mellan EPP, S&D och RE) kommer enligt prognoserna fortfarande att inneha 55 procent av platserna. Men en ”populist-högerkoalition” (mellan EPP, ECR och ID, kombinerat med ledamöterna från det ungerska partiet Fidesz) ser för första gången ut att hamna bara några få mandat från en majoritet.

Förändringarna i grupp- och koalitionsstorlekar kommer sannolikt att ge andra politiska utfall under 2024–2029 års mandatperiod, jämfört med den innevarande mandatperioden, särskilt i miljö- och migrationsfrågor.

Simon Hix innehar Stein Rokkan-professuren i jämförande politik vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens, Italien. Abdul Noury är docent i statsvetenskap vid NYU Abu Dhabi.