Sieps sammanställer publikationer och seminarier utifrån olika teman. (Senaste uppdateringen i parentes.)

Tema: En industripolitik för EU

Mot bakgrund av genomgripande förändringar av den globala konkurrensen har Europeiska kommissionen presenterat en ny industristrategi för EU. Läs och lyssna till vad flera forskare i juridik säger om konsekvenserna för Europapolitiken och den inre marknaden. (Januari 2022)

Tema: EU i omvärlden

Alltsedan EU grundades har den europeiska integrationen och utvecklingen av multilaterala institutioner gått hand i hand. Ifrågasättandet av den globala ordningen har därför stor påverkan på EU. Sieps analyser berör olika aspekter av EU i omvärlden. (December 2021)

Tema: EU:s miljö- och klimatpolitik

Grön omställning är en prioriterad fråga för både EU och Sverige. Sieps analyserar olika aspekter av EU:s miljö- och klimatpolitik. (December 2021)

Tema: Sverige efter 25 år i EU

Sverige har varit medlem av Europeiska unionen i 25 år. Sieps uppmärksammar detta med att belysa medlemskapets effekter genom en serie rapporter och flera seminarier. (December 2021)

Tema: EU och rättsstaten

Rättsstatens utveckling på nationell nivå har under senare år varit föremål för konflikt inom EU. Sieps analyserar vad rättsstatskrisen innebär och vad EU kan göra. (September 2021)

Tema: Medlemsstaterna och EU

Sieps analyserar händelser och förändringar i medlemsstaterna som påverkar EU, till exempel samarbetsmönster och förhållningssätt till EU-samarbetet. (September 2021)

Tema: Coronakrisen och EU

Coronapandemin drabbar alla länder i EU och ställer EU-samarbetet på sin spets. Sieps kommenterar i media och analyserar olika dimensioner av krisen. (Juni 2021)

Tema: Jämställdhet i EU

Enligt EU:s fördrag ska medlemsstaternas samhällen präglas av jämställdhet och EU främja jämställdhet i all sin verksamhet. För ett mer jämställt EU har den nuvarande EU-kommissionen också tagit fram en strategi för perioden 2020–2025. På denna temasida hittar du Sieps analyser på temat. (Juni 2021)

Tema: Europaopinion

Sieps följer svensk Europaopinion, bland annat i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. (Juni 2021)

Tema: Brexit

Vad händer i brexitprocessen, vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps analyserar samt kommenterar i artiklar, radioprogram och poddar. (December 2020)

Tema: EU och skatter

Globalisering och digitalisering har gjort det svårare att upprätthålla rättvis, legitim och effektiv beskattning. Sieps publikationer och seminarier tar upp problem och skiljelinjer liksom åtgärder och förslag på internationell, europeisk och nationell nivå. (December 2020)

Tema: EU:s rättighetsstadga

I december 2020 fyllde EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 20 år. Sieps analyser berör stadgans tillkomst och effekter, bland annat efter att den införlivades med Lissabonfördraget 2009. (December 2020)

Tema: EU:s budget

Vart sjunde år förhandlar EU:s medlemsstater om unionens långtidsbudget. Den pågående perioden sträcker sig från 2021 till 2027. I Sieps analyser diskuteras bland annat hur brexit påverkar, hur mycket EU får kosta och hur pengarna ska fördelas mellan medlemsstaterna och deras regioner. (November 2020)

Tema: EU och sociala frågor

Europeiska kommissionens förslag om reglering av minimilöner har väckt diskussion. Sieps analyserar både denna fråga och andra frågor som rör det sociala Europa. (November 2020)

Tema: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är EU:s främsta verkställande organ. Sieps följer utvecklingen av kommissionens roll i EU-systemet. (December 2019)

Tema: Europaparlamentsvalet 2019

Den 23–26 maj 2019 hölls allmänna val till Europaparlamentet för nionde gången. Sieps analyser handlar om alltifrån valdeltagandet, det nya parlamentets sammansättning till valresultatets betydelse för EU:s framtid. (September 2019)

Tema: EU:s framtidsdiskussion

Under 2018 hade Sieps i uppdrag från regeringen att analysera EU:s framtidsdiskussion, som initierades 2017. Prioriterade frågor för framtidsdebatten var globaliseringen, EU:s finanser, eurosamarbetet, säkerhet och sociala frågor. (Maj 2019)