Teman

Sieps sammanställer publikationer och seminarier utifrån olika teman. (Senaste uppdateringen i parentes.)

Tema: EU i omvärlden

På den här temasidan hittar du analyser, seminarier och poddsamtal som berör olika aspekter på EU:s roll i omvärlden och omvärldsutvecklingens påverkan på EU. (September 2023)

Tema: EU:s asyl- och migrationspolitik

EU:s migrationspakt, flyktingsituationen med anledning av kriget i Ukraina, utmaningarna för EU:s gränsbyrå Frontex. Publikationer om dessa och fler frågor som rör EU:s asyl- och migrationspolitik finns på denna temasida. (September 2023)

Tema: Medlemsstaterna och EU

Sieps analyserar händelser och förändringar i medlemsstaterna som påverkar EU, till exempel samarbetsmönster och förhållningssätt till EU-samarbetet. (Augusti 2023)

Tema: EU:s budget

Vart sjunde år förhandlar EU:s medlemsstater om unionens långtidsbudget. I Sieps analyser diskuteras flera aspekter på EU:s budget, bland annat hur brexit påverkar, fördelningen mellan medlemsstaterna och vilka krav som ställs på medlemsstaterna för att de ska få medel ur EU:s budget. (Augusti 2023)

Tema: EU-ordförandeskapet

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan medlemsländerna var sjätte månad. På den här temasidan sammanställs analyser, seminarier och utbildningar på temat EU-ordförandeskapet. (Juni 2023)

Tema: EU och rättsstaten

Rättsstatens utveckling på nationell nivå har under senare år varit föremål för konflikt inom EU. Sieps analyserar vad rättsstatskrisen innebär och vad EU kan göra. (Juni 2023)

Tema: Europaopinion

Sieps följer svensk Europaopinion, bland annat i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. (Maj 2023)

Tema: EU:s konstitutionella system

EU-rättens företräde, de nationella domstolarnas roll i EU, ramarna för EU:s befogenheter. Det är exempel på ämnen som tas upp under temat EU:s konstitutionella system. (Februari 2023)

Tema: EU och sociala frågor

Europeiska kommissionens förslag om reglering av minimilöner har väckt diskussion. Sieps analyserar både denna fråga och andra frågor som rör det sociala Europa. (November 2022)

Tema: EU och skatter

Globalisering och digitalisering har gjort det svårare att upprätthålla rättvis, legitim och effektiv beskattning. Hur EU:s nya upplåning och uppgifter ska finansieras skapar också nya förutsättningar för unionen. Sieps analyser tar upp problem och skiljelinjer - och förslag på lösningar på internationell, europeisk och nationell nivå. (April 2022)

Tema: En industripolitik för EU

Mot bakgrund av genomgripande förändringar av den globala konkurrensen har Europeiska kommissionen presenterat en ny industristrategi för EU. Läs och lyssna till vad flera forskare i juridik säger om konsekvenserna för Europapolitiken och den inre marknaden. (Januari 2022)

Tema: Sverige efter 25 år i EU

Sverige har varit medlem av Europeiska unionen i 25 år. Sieps uppmärksammar detta med att belysa medlemskapets effekter genom en serie rapporter och flera seminarier. (December 2021)

Tema: Coronakrisen och EU

Coronapandemin drabbar alla länder i EU och ställer EU-samarbetet på sin spets. Sieps kommenterar i media och analyserar olika dimensioner av krisen. (Juni 2021)

Tema: Jämställdhet i EU

Enligt EU:s fördrag ska medlemsstaternas samhällen präglas av jämställdhet och EU främja jämställdhet i all sin verksamhet. För ett mer jämställt EU har den nuvarande EU-kommissionen också tagit fram en strategi för perioden 2020–2025. På denna temasida hittar du Sieps analyser på temat. (Juni 2021)

Tema: Brexit

Vad händer i brexitprocessen, vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps analyserar samt kommenterar i artiklar, radioprogram och poddar. (December 2020)

Tema: EU:s rättighetsstadga

I december 2020 fyllde EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 20 år. Sieps analyser berör stadgans tillkomst och effekter, bland annat efter att den införlivades med Lissabonfördraget 2009. (December 2020)

Tema: Europaparlamentsvalet 2019

Den 23–26 maj 2019 hölls allmänna val till Europaparlamentet för nionde gången. Sieps analyser handlar om alltifrån valdeltagandet, det nya parlamentets sammansättning till valresultatets betydelse för EU:s framtid. (September 2019)

Tema: EU:s framtidsdiskussion

Under 2018 hade Sieps i uppdrag från regeringen att analysera EU:s framtidsdiskussion, som initierades 2017. Prioriterade frågor för framtidsdebatten var globaliseringen, EU:s finanser, eurosamarbetet, säkerhet och sociala frågor. (Maj 2019)