EU och flyktingsituationen

Flyktingsituationen 2015 har satt EU:s förmåga att enas kring en gemensam lösning på svåra prov. Skiljelinjerna mellan medlemsstaterna visade sig vara stora. Här finns en sammanställning av de analyser som Sieps gjort på temat. (December 2016)

Medlemsstaternas svårigheter att enas kring ansvarsfördelningen aktualiserar även frågor om sammanhållning och solidaritet inom unionen, vilket får konsekvenser, inte bara för medlemsstaternas förtroende för varandra, utan också för EU:s förmåga att utforma gemensamma lösningar.

Under flyktingkrisen har möten på EU-nivå avlöst varandra och olika åtgärdsförslag har presenterats och ett arbete med att reformera det regelverk som styr den gemensamma asyl- och invandringspolitiken pågår. Vad har egentligen åstadkommits vad gäller unionens mål om en gemensam politik för asyl, invandring och kontroll av de yttre gränserna?

Här har vi samlat ett urval av de publikationer och inspelningar från seminarier som är viktiga för förståelsen av utvecklingen på området. 

Vem har ansvaret för asylsökande?

Eleni Karageorgiou, advokat, Atens Advokatsamfund och doktorand i juridik vid Lunds universitet, har för Sieps räkning analyserat solidaritetsbegreppet i EU:s politik för gränskontroll, asyl och invandring. Karageorgiou analyserar den artikel i Funktionsfördraget – Artikel 80 – som styr asylpolitiken och tittar närmare på EU:s system för omfördelning av asylsökande, överenskommelsen mellan EU och Turkiet och revideringen av Dublinförordningen. The law and practice of solidarity in the Common European Asylum System: Article 80 TFEU and its added value.

Vid Sieps seminarium Solidarisk asylpolitik i EU – mer än tomma ord? diskuterades den artikel i EU-fördraget som styr asylpolitiken och ett alternativt förslag till omfördelning av asylsökande presenterades. EU-kommissionens definition av solidaritet diskuterades i ljuset av de förslag som lagts fram och ambassadörer från några av EU:s medlemsländer gav sitt lands syn på solidaritetsbegreppet.