Tema: EU och skatter

Globalisering och digitalisering har gjort det svårare att upprätthålla rättvis, legitim och effektiv beskattning. Hur EU:s nya upplåning och uppgifter ska finansieras skapar också nya förutsättningar för unionen. Sieps analyser tar upp problem och skiljelinjer - och förslag på lösningar på internationell, europeisk och nationell nivå. (April 2022)

Här nedan hittar du analyser och seminarier på temat EU och skatter.

New Funds for the EU: the Case for a Market Access Fee

EU och dess medlemsstater står inför många utmaningar, från säkerhet och migration till innovation och klimatförändringar. En del är existentiella, alla kräver gemensamma insatser och alla är kostsamma att hantera. Mot den bakgrunden undersöker Daniel Tarschys, senior rådgivare vid Sieps, möjligheterna att stärka EU:s finanser och pläderar för en avgift för tillträde till EU:s marknad. (2022:7epa)

Många hinder för EU:s dataskatt

Europeiska kommissionen har aviserat en ”digital avgift” som ska bidra till avbetalningen av EU:s återhämtningsplan. Utsikterna för detta är dock begränsade, menar Daniel Tarschys, senior rådgivare vid Sieps. (2020:15epa)

Seminarium: Skattesuveränitet i en globaliserad och digitaliserad värld

Hur beskattar man molnet? Få saker är så nära kopplade till suveränitet som beskattning. Under flera decennier har globalisering och digitalisering emellertid utmanat den nationella beskattningens effektivitet.

På internationell, europeisk och nationell nivå pågår därför försök att hitta nya lösningar. Risken är annars skatteflykt, krympta skattebaser och svagare legitimitet. Digitaliseringen komplicerar dessutom frågan: digitala tjänster är besvärliga att definiera och digital verksamhet svår att lokalisera.

Detta är bakgrunden till ett heldagsseminarium som Sieps och ESO (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi) anordnade den 4 februari 2020. Vid seminariet talade bland andra Pascal Saint-Amans från OECD och Clare Southworth från Europeiska kommissionen.

Bland talarna fanns även Michael P. Devereux, föreståndare vid Oxford University Centre for Business Taxation, Karolina Ekholm, professor vid Stockholms universitet, Åsa Hansson, docent vid Lunds universitet och Leif Jakobsson, statssekreterare vid Finansdepartementet.

Från Sieps sida deltog statsvetaren Daniel Tarschys, som gav en bakgrund, och nationalekonomen Harry Flam, som diskuterade möjliga förenklingar av OECD:s förslag. Båda är seniora rådgivare vid Sieps.

När det gäller Sveriges inställning till OECD:s förslag framkom önskemål om djupare analyser av de långsiktiga följderna samt fler konsekvensanalyser för Sveriges del.

Av seminariet framgick också att en global lösning prioriteras högst och att frågan är komplex. Nyttan av nationellt självbestämmande över skatter är inte heller entydig – när suveräniteten är lokal, näringslivet globalt och alltmer händer i molnet.

Publikationsserie om EU och skatter

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. Enligt nationalekonomen Katarina Nordblom kan viss EU-samordning av skatter idag uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas. (2019:1epa)

Skattepolitik på EU-nivå – samordna eller konkurrera?

Går det att förena nationell skattepolitik med global rörlighet för kapital, arbetskraft och konsumtion? Med stöd av argument för och emot skattepolitiskt samarbete diskuterar nationalekonomen Åsa Hansson vilken samordning som lämpar sig för EU-nivån. (2019:10epa)

EU och företagsbeskattning – ett område av växande betydelse

På kort tid har EU ökat sin aktivitet på området företagsbeskattning, inte minst genom lagstiftning mot skatteflykt. Frågan är dock om medlemsstaterna är beredda på ytterligare harmonisering. Mattias Dahlberg är professor i finansrätt vid Uppsala universitet. (2019:4epa)

Seminarium: Hur påverkar EU svensk skattepolitik?

Sieps SNS nov 2018 min.jpg

Den 29 november 2019 anordnade Sieps och SNS ett seminarium om hur EU påverkar svensk skattepolitik. Frågan för seminariet var om skattepolitiken kan förbli nationell när skattebaserna förändras och EU påverkar de nationella skattesystemen på olika sätt.

Se seminariet i efterhand

Tidigare publikationer om EU och skatter

Entering a World of Footloose Tax Bases: Can the EU Generate Its Own Income?

Med ökat internationellt utbyte uppstår allt fler kollektiva behov som nationalstaterna inte kan hantera. Men också nya möjligheter till offentliga intäkter, t.ex. genom den digitala ekonomin och krafttag mot skatteflykt. Daniel Tarschys är professor emeritus i statsvetenskap och senior rådgivare vid Sieps. (2015:8epa)

Skatterna – konkurrens eller harmonisering?

Syftet med rapporten är att inventera kunskapsläget vad beträffar tre frågeställningar: risken för skattekonkurrens mellan Europas stater; följderna för välfärden av en eventuell skattekonkurrens; och möjligheterna att komma till rätta med eventuella problem genom någon form av skatteharmonisering. Mats Persson är professor i nationalekonomi. (2003:6epa)