Förstärkt positiv EU-opinion

I Sverige ökar opinionsstödet för EU. Det visar en undersökning av den svenska EU-opinionen som har gjorts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, i samverkan med Sieps. EU-opinionen har också blivit mer positiv i de flesta andra EU-länder. (Maj 2018)

Här nedan finner du en rapport och två seminarier på temat opinionsstödet för EU. 

Opinionsundersökning visar ökat stöd för EU i Sverige.

Sieps har ett långvarigt samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet som gör årliga undersökningar av den svenska EU-opinionen. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2017.

Undersökningen visar att av respondenterna är

  • 53 procent i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet

  • 18 procent i huvudsak mot

  • 29 procent inte har någon bestämd uppfattning.

Under eurokrisen föll stödet något medan det nu återigen är på en hög nivå. I rapporten redovisas opinionen i olika samhällsgrupper. Dessutom redogör rapporten för vilka effekter som EU-medlemskapet bedöms ha på olika samhällsområden.

Rapporten EU-opinion i Sverige 2017

Eurobarometer-opinionsundersökning visar ett högt stöd för EU

Seminarium den 28 maj 2018

Tillsammans med Europaparlamentets informationskontor i Sverige arrangerade Sieps ett seminarium om vad svenskar och övriga européer tycker om EU. 

Fokus under seminariet var att bena ut hur stödet ut för EU-medlemskapet ser i Sverige och i EU samt vilka valfrågor som är viktigast för väljarna.

Ytterligare en aspekt som lyftes var den förändringsperiod som EU genomgår samtidigt som den politiska utvecklingen i medlemsstaterna varit omvälvande under senare år. Nya politiska konfliktlinjer blir allt synligare och nya politiska partier och rörelser bryter fram. Panelen diskuterade hur dessa förändringar kommer att påverka valet till Europaparlamentet 2019 samt om valdeltagandet kommer att öka.

Mer information om seminariet och panelen

Titta på seminariet i efterhand

Europadagen den 9 maj 2018

Under Europadagen den 9 maj diskuterade Sieps-medarbetarna Jakob Lewander och Göran von Sydow EU-opinionen i Sverige och i övriga EU

Du kan titta på seminarierna i efterhand:

Ett enat Europa? Medborgarnas syn på EU-samarbetet

Till demokratins försvar – Hur stärker vi demokratin i Europa?

Europadagen firas sedan tio år tillbaka gemensamt av EU-kommissionens representation i Sverige, Europaparlamentets kontor i Sverige, LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv, Regeringskansliet och Sveriges kommuner och landsting.

Utgångspunkten för seminariet var Europaparlamentets opinionsundersökning. Undersökningen som publicerades i maj 2018 visar att stödet för EU fortsätter att öka. Av svenskarna tycker 68 procent att EU-medlemskapet är bra för Sverige, vilket är en ökning med tre procentenheter sedan oktober 2017.

Nästan lika många (67 procent) av EU-medborgarna anser att deras land har dragit nytta av EU-medlemskapet. Denna siffra är den högsta sedan 1983 då frågan ställdes för första gången.

De viktigaste frågorna för svenskarna i valdebatten

De frågor som svenskarna anser bör prioriteras inför valet Europaparlamentet 2019 är

  • åtgärder mot klimatförändring och skyddet för miljön (66 procent)

  • främjande av mänskliga rättigheter och demokrati (63 procent)

  • kampen mot terrorism (50 procent).

Eurobarometern publicerar opinionsundersökningar om EU-medborgares åsikter om Europeiska unionen på uppdrag av Europaparlamentet. Undersökningen genomfördes i alla 28 medlemsländer mellan den 11 och 22 april 2018. Totalt deltog 27 601 personer, varav 1 005 svenskar. 

Läs mer

Europaparlamentets pressmeddelande om opinionsundersökningen

Opinionsundersökningen i sin helhet (på engelska)

Faktablad för Sverige