Vad handlar det sociala Europa om?

EU-ledarna har undertecknat en överenskommelse om sociala rättigheter och frågor som rör arbetsmarknaden. Sieps har här samlat publikationer och seminarier på temat sociala Europa. (November 2017)

Sociala och ekonomiska rättvisefrågor ligger högt på den europeiska dagordningen, inte minst sedan finanskrisen och med tanke på att arbetsmarknaden är under omvandling. Det är ett område som berör många av EU:s invånare men det är också politiskt omdiskuterat. Åsikterna skiljer sig åt såväl mellan som inom medlemsstaterna, framför allt vad gäller frågan om vad som ska bestämmas på EU-nivå.

Sociala frågor tillhör medlemsstaternas befogenheter, men EU:s medlemsstater samarbetar och utbyter erfarenheter på området. Syftet med överenskommelsen som skrevs under i Göteborg – den så kallade sociala pelaren – är att samla de rättigheter som finns på området och att visa på vikten av att dessa frågor prioriteras.

Pelaren innehåller tjugo principer uppdelade i tre kategorier:

  • lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden
  • rättvisa arbetsvillkor
  • social trygghet och social integration.

Toppmötet ingår i en större diskussion om EU:s framtid med inriktning på vad EU ska göra och på vilket sätt. Läs mer om toppmötet på webbplatsen Social summit for fair jobs and growth.

Våra seminarier och publikationer på temat sociala europa

Sieps har haft två seminarier på området med syfte att klargöra vad det sociala Europa handlar om. Båda dessa seminarier går att se i efterhand.

Den 30 augusti behandlades den fria rörligheten för personer inom EU på Europaforum i Hässleholm. Den fria rörligheten för personer är en av de fyra friheterna och tillhör själva kärnan i EU-samarbetet. Seminariet gav en bild av

  • hur EU:s medborgare rör sig mellan medlemsstaterna
  • de regelverk som finns
  • vilka effekter den fria rörligheten får.

Den 22 september anordnades seminariet Vad innebär egentligen Europas sociala dimension med syfte att klargöra vad termen "sociala Europa" är och hur förslaget om den europeiska sociala pelaren relaterar till det ramverk som redan i dag finns på EU-nivå på det sociala området. Under seminariet diskuterades följande frågor:

  • Var ligger ansvaret för välfärdsstaterna hos medlemsstaterna eller EU?
  • Vad kan den fria rörligheten för personer inom EU innebära för de nordiska välfärdsmodellerna?
  • Vad innebär EU:s befogenheter på arbetsmarknadsområdet för Sveriges arbetsmarknadsmodell?

Dagen innan EU-toppmötet i Göteborg bjöd Västra Götalandsregionen in till ett samtal för att diskutera hur morgondagens EU ska bidra till ett bättre Europa ur ett ungdomsperspektiv. Titta på seminariet Morgondagens EU i efterhand.