Tema: Utvidgning

En utvidgning av EU har på kort tid blivit en högt prioriterad fråga för EU. Om och hur EU bör förändras för att kunna växa har därmed blivit aktuellt. (Maj 2024)

Här nedan samlar Sieps publikationer och evenemang på temat EU:s utvidgning.

 

Widening Without Falling Apart: Germany’s EU Enlargement Policy

Vilken syn har Tyskland på EU:s utvidgning? Det är ämnet för denna Europapolitiska analys av Theresia Töglhofer (German Council on Foreign Relations). Analysen visar att omvärldsläget har förflyttat de tyska positionerna: intern reform och konsolidering prioriteras fortfarande men en utvidgning anses nu avgörande för EU. (2024:13epa)

Experter om ett större EU: ny serie korta texter om utvidgning och reform

Fit for 35 Forum

Sieps forum där experter från forskning, politik och tankesmedjor presenterar sina tankar om utvidgning och reformering av EU i korta texter.

Enlargement will only succeed if the EU embraces more flexibility

Maj 2024 Schwarzer Daniela

EU har återupptäckt utvidgningspolitiken som det mest effektiva verktyget för att uppnå stabilitet i unionens grannskap. Men för att utvidgningen ska bli en framgång krävs att EU anammar mer flexibilitet, såväl när det gäller sättet att integrera nya medlemmar som när det gäller unionens funktionssätt. Samtidigt måste legitimiteten stärkas och EU:s grundläggande principer skyddas mer kraftfullt. Det skriver professor Daniela Schwarzer. (15 maj)

Gradual EU integration: limits to an à la carte approach

April 2024 Blockmans Steven

Gradvis integration av kandidatländer kan hjälpa dem att göra snabbare framsteg på vägen mot EU-medlemskap inom vissa sektorer, något som också gagnar EU. Steven Blockmans argumenterar dock för att den typen av framsteg bör vara helt införlivade i de formella medlemskapsförhandlingarna och sättas i relation till övergripande reformer inom rättsstaten och den offentliga förvaltningen. (24 april)

På väg mot en utvidgad union – poddsamtal med Christian Danielsson och Göran von Sydow

En rad länder i Östeuropa och på västra Balkan knackar nu på EU:s dörr. Men hur ser vägen till en utvidgad union ut? Behöver EU förändras för att kunna växa? I detta avsnitt diskuterar vi möjligheter och utmaningar med ett utvidgat EU med Christian Danielsson och Göran von Sydow.

Antologi och seminarium i oktober 2023

Seminarium: How to make the EU 'fit for 35'

Utvidgningsfrågan har hamnat högt upp på EU:s agenda efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men är EU redo att ta emot så många som åtta nya medlemsländer? 

Här kan du lyssna till ett seminarium om EU och utvidgningsfrågan. Vid seminariet, som hölls den 12 oktober 2023, presenterades antologin med olika perspektiv på om och hur EU behöver förändras för att bli "fit for 35".

Inledningstalare var EU-minister Jessika Roswall. Efter författarnas presentationer avslutades seminariet med reflektioner av Lars Danielsson, tidigare EU-ambassadör, och Daniela Schwarzer, som är en av författarna till ett fransk-tyskt initiativ med förslag på reformer inför ett utvidgat EU. 

Rundabordssamtal i Florens – om reformer av EU för kommande utvidgningar

Rundabordssamtal: Reforming the EU for an Enlarged Union

Den 16 november 2023 höll Sieps ett rundabordssamtal i Florens i samarbete med Robert Schuman Centre for Advanced Studies vid EUI (Europeiska universitetsinstitutet).

Syftet var att diskutera olika perspektiv på utvidgning och reform, med utgångspunkt i bidragen till Sieps antologi ("Fit for 35? Reforming the Politics and Institutions of the EU for an Enlarged Union").

Författarnas presentationer följdes av kommentarer från Erik Jones och Anja Thomas, båda vid EUI, och en frågestund med publiken.

Läs mer här

Foto EUI nov 23.PNG

Rättsstaten och framtida utvidgningar av EU

The Rule of Law in the EU: Crisis and Solutions

I EU:s fördrag står det att rättsstaten är ett av unionens grundläggande värden. Det är därför viktigt att rättsstaten skyddas. I denna antologi analyserar framstående forskare och praktiker hur EU hanterar problem med att några medlemsstater inte respekterar rättsstaten samt vilka lösningar som står till buds. (2023:1op)

 

Rättsstatsprincipen har under senare år fått en starkare plats i EU:s utvidgningsstrategi. Bland annat kommer varje framtida anslutningsförhandling att inledas och avslutas med kapitlet om rättsliga reformer och grundläggande rättigheter samt kapitlet om rättvisa, frihet och säkerhet.

Att en befintlig rättsstat är ett grundvillkor för framtida EU-inträde framhålls också i den rapport som en fransk-tysk arbetsgrupp om institutionella reformer av EU publicerade i september 2023.

I ett av bidragen till Sieps antologi om rättsstaten i EU (från juni 2023, här intill) skriver statsvetaren Ian Manners om sambandet mellan de interna och externa dimensionerna av det han kallar EU:s autokratikris, inklusive aspekter som har att göra med utvidgning. 

Tidigare publikationer som diskuterar utvidgning av EU

The Role of Europarties in Ukraine: the invisible EU membership facilitator?

De europeiska partigrupperna har skapat allianser med flera ukrainska partier. I denna europapolitiska analys undersöker statsvetaren Mats Öhlén vilken roll detta samarbete kan spela för Ukrainas demokratiska utveckling och landets väg mot EU-medlemskap mot bakgrund av tidigare EU-utvidgningar. (2023:7epa)

Invasionen driver Ukraina närmare EU och fördjupar unionens försvarssamarbete

Ukrainakriget ställer Europa på krigsfot och kommer att förändra EU:s medlemsstater i grunden avseende de resurser som anslås till försvar och krisberedskap, men också vad gäller mentalitet och stämningsläge, enligt Katarina Engberg, senior rådgivare på Sieps. Var de 77 åren sedan andra världskrigets slut bara en av flera mellankrigstider i Europas våldsamma historia? (April 2022)

Europeiska politiska gemenskapen – ny form för den yttre ringen runt EU

Efter Rysslands invasion har Ukraina, tillsammans med flera andra länder, knackat allt hårdare på EU:s dörr. EU har svarat med kandidatstatus, men också med alternativa former av partnerskap. Daniel Tarschys, senior rådgivare på Sieps, beskriver bakgrunden till den nyligen inrättade Europeiska politiska gemenskapen (EPG), och undersöker vilka förutsättningar sammanslutningen har att bli varaktig. (Oktober 2022)

Protecting the rule of law in EU Member States and Candidate Countries

Respekten för rättsstatens principer minskar både i stater inom EU och i länder som strävar efter EU-medlemskap. EU bör därför stärka sina insatser och utforma en mer inkluderande, sammanhängande och tydlig strategi. Det skriver Marko Kmezić och Florian Bieber, verksamma vid universitetet i Graz. (2020:12epa)