Människohandel i EU: En studie av destinationsländer

Författare: Monika Hjeds Löfmark, Jonas Eriksson

Den fria rörligheten ger många för­delar men kan också under­lätta gräns­över­skridande brottslighet. Människo­handel är i dag den tredje största kriminella verksamheten i världen, och det är en mycket lönsam aktivitet. Monika Hjeds Löfmark och Jonas Eriksson är forskare respektive utredare i nationalekonomi vid Sieps. (2016:2)

Som med många andra gräns­över­skridande aspekter är Europeiska unionen väl lämpad att hantera denna typ av brott; människo­handel står också högt på EU:s prioriterings­lista. Syftet med denna rapport är att fokusera på människo­handel i mottagar­länderna i EU. För­fattarna menar att strålkastar­ljuset måste riktas mot efter­frågan på billig arbets­kraft och köparens roll. Den ekonometriska analysen i rapporten indikerar att rätts­systemets funktions­sätt är viktigt. Samtidigt dras även slut­satsen att kvaliteten på EU:s statistik över människo­handel måste förbättras.

Publikationen är på svenska och ingår i Sieps forsknings­projekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.