Jämställdhet på lokal nivå? En analys av andelen lokalt valda kvinnor inom EU:s medlemsstater

Författare: Sundström Aksel

Trots positiva trender är det långt kvar till en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland valda lokalpolitiker inom EU. Det skriver statsvetaren Aksel Sundström som presenterar lokala och regionala data för 27 av EU:s medlemsstater. (2018:3)

Lokalpolitiker fattar beslut som i hög grad berör människors vardag, och en majoritet av alla politiker är aktiva lokalt. Jämställdhet är dessutom ett prioriterat mål på alla politiska nivåer – i EU-fördraget anges det redan i artikel 2 där unionens grundläggande värden räknas upp.

Ändå har andelen kvinnor på lokalpolitisk nivå sällan undersökts systematiskt, till skillnad från den nationella nivån. Det skriver statsvetaren Aksel Sundström som i denna studie presenterar lokala och regionala data för 27 av EU:s medlemsstater.

Studien visar att jämställdheten har ökat över tid, men ofta marginellt och i vissa områden inte alls. Det är bara i ett fåtal fall som kvinnor upptar nära hälften av de valbara platserna.