Summitry: the Increasingly Frequent Meetings of European Leaders

Författare: Tarschys Daniel

Europeiska ledare ses allt oftare förflytta sig från flygplan till förhandlingar och vidare till fototillfällen. Toppmöten har blivit vardag. Kan politikens allt tätare högnivåmöten ha ett samband med maktförskjutningar? Daniel Tarschys tittar närmare på och ställer frågor kring statskonsten av i dag. (2023:12epa)

Politiska möten på hög nivå är inget nytt fenomen men har under de senaste decennierna blivit allt vanligare. Dagens ledare är mycket mer delaktiga i gränsöverskridande förhandlingar än vad deras företrädare var.

I denna Europapolitiska analys redovisar Daniel Tarschys de olika högnivåforum där europeiska ledare deltar. En central institution är Europeiska rådet som drar upp allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar för EU:s utveckling.

Men EU-ländernas ledare möts i många fler forum, såväl inom som utanför europeiska politiska organisationer. En del möten är regelbundet återkommande, medan andra organiseras tillfälligt och på inbjudan. De flesta toppmöten bekräftar enbart redan fattade beslut, medan andra faktiskt mynnar ut i strategiska vägval.

Detta skifte i internationell politik analyseras inom många olika forskningsfält. En tolkning är att den tätare mötesfrekvensen hänger samman med att makt har flyttats från nationalstaterna till högre beslutsnivåer.

Författaren menar att skiftet kan spegla maktförskjutningar, men att det är för tidigt att dra slutsatser. Analysen avslutas i stället med ett antal öppna frågor om innebörden av möteskulturen på högsta nivå.

Författaren är senior rådgivare vid Sieps och har lång erfarenhet av internationella förhandlingar, bland annat som tidigare generalsekreterare vid Europarådet.