Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012

Sieps välkomnar kommissionens förslag om en central digital ingång för att öka EU-medborgarnas tillgång till adekvat information om vad som gäller vid nyttjande av de fria rörligheterna i EU:s medlemsstater.