Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållande till den inre marknaden och närliggande områden. KOM(2017) 257

Sieps välkomnar kommissionens övergripande initiativ till att förbättra efterlevnaden av den inre marknaden. Det är av största vikt att de rättigheter och skyldigheter som följer av inre marknadsbestämmelserna får ett effektivt genomslag i samtliga medlemsstater. Detta sagt är Sieps övergripande bedömning, av skäl som anges nedan, att kommissionen inte på ett tillräckligt övertygande sätt har motiverat behovet av ett marknadsinformationsverktyg.