Långtidsutredningen, SOU 2015:104

Sieps har om­betts yttra sig över rubricerat ärende. Sieps har främst fokuserat på de om­råden som har en an­knytning till det svenska medlem­skapet i den Europeiska unionen. Sieps konstaterar att EU-medlemskapet och dess förpliktelser och möjligheter har uteslutits nästan helt ur rapporten samt att hushållens skuldsätning inte diskuteras.