En översyn av tobakslagen

Sieps instämmer i huvudsak i utredningens bedömningar vad beträffar de EU-rättsliga frågorna avseende En översyn av tobakslagen.