Europeiska kommissionens förslag gällande anmälningsprocedur för tillståndsförfarande och krav relaterade till tjänster (KOM (2016 821) samt införande av elektroniskt europeiskt tjänstekort (KOM (2016) 824 och KOM (2016) 823)

De aktuella förslagen hänger samman med tjänstedirektivet från 2006 (2006/123/EG) och avser att förbättra den inre marknaden för tjänster inom EU. Sieps anser att denna utveckling är välkommen, men att det likväl finns skäl att ta upp några frågor med anledning av kommissionens förslag.