Översyn av lex Laval, SOU 2015:83

Sieps har i remissvaret tagit ett EU-rättsligt perspektiv och särskilt försökt betona de förändringar av EU-rätten som följer av Lissabonfördraget som kan ha betydelse för översynen.