Utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Sieps tillstyrker i huvuddrag utredningens förslag till en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket.