Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Med tanke på Sieps uppdrag och verksamhet ger Sieps främst synpunkter på utredningens analys av huruvida de framlagda förslagen är förenliga med EU:s inre marknadsregler och konkurrensregler.