En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

Sieps har lämnat synpunkter på Jämlikhetskommissionens betänkande ”En gemensam angelägenhet”, SOU 2020:46. I vårt yttrande fokuserar vi på förekommande samt framför allt saknade aspekter relaterade till Europiska unionen. Sieps konstaterar inledningsvis att det är en mycket omfattande och väl genomförd utredning som i huvudsak för fram rekommendationer med stöd i relevant forskning. Vi finner ej att kommissionens förslag strider mot EU:s regelverk men vill däremot kommentera de anförda förslag som relaterar till Sveriges EU-politik och genomförande av EU-lagstiftningen.