Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)

Sieps har yttrat sig i ovan nämnda ärende.

Sieps har särskilt haft anledning att granska utredningens EU-rättsliga bedömningar.
Helhetsintrycket är att utredningen beaktar de EU-rättsliga aspekterna mycket väl. Särskilt analysen av marknadsföringsbegreppet i en svensk och EU-rättslig kontext är mycket omsorgsfullt utförd och värdefull. Sieps har några synpunkter på kapitel 4 och 11 i utredningen, vilka tas upp i remissvaret.