Promemorian Valutakurs och annulleringstid vid tillämpning av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Sieps har ombetts yttra sig om ovan nämnda promemoria. Sieps bedömer att förslaget med en tjugofem dagar kortare tidsfrist för annullering av livsmedel i restaurangsektorn inte är tillräckligt väl motiverat i relation till köpare som har en omsättning på mer än 2 miljoner euro årligen. Sieps befarar att ett genomförande av förslaget skulle strida mot syftet med EU-direktivet, som är att skydda leverantörerna, det vill säga jordbruksproducenterna. Då en tillämpning av den kortare tidsfristen skulle innebära en markant övervältring av risk från köpare till leverantör (i strid med direktivets syfte) måste den stå i proportion till målet med åtgärden.