Remiss angående slutbetänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)

Sieps har ombetts yttra sig över rubricerat ärende och yttrar sig i detta fall om förslagets påverkan på det mer övergripande behovet av ökade kunskaper inom statsförvaltningen.

Sammanfattningsvis välkomnar Sieps det övergripande förslaget om att höja kunskaperna om hur staten fungerar inom statsförvaltningen. Adekvata kunskaper i statlig förvaltning handlar ytterst om att tillförsäkra en god demokratisk ordning, inklusive korrekt myndighetsutövning vad beträffar myndigheternas arbete. I förlängningen kan detta också bidra till ett ökat förtroende för statsförvaltningen. Sieps bedömer dock att införandet av en obligatorisk och lagreglerad utbildning är alltför ingripande och tror i stället att det går att uppnå det önskade resultatet med den mindre ingripande åtgärden att erbjuda en avgiftsfri och frivillig gemensam utbildning. Sieps tycker utredningens tankar om innehållet i en obligatorisk utbildning är kloka, men önskar understryka behovet av att den gemensamma utbildningen integrerar EU-kunskaper i utbildningar som rör statsförvaltningens funktionssätt.