Kommissionens förslag till en rådsförordning för att reglera utländska subventioner på den inre marknaden

Sieps har ombetts yttra sig om en kortremiss angående ovan nämnda förslag från Kommissionen.

Sieps övergripande inställning till kommissionens förslag är att det rör sig om en viktig översyn av hur regleringen av utländska subventioner på EU:s inre marknad är tänkt att fungera. Det är av stor vikt att unionslagstiftarna skapar tydliga och väl avvägda regler för att motverka att europeiska intressen går förlorade.

Trots nyttan med regelverket kan det finnas några perspektiv att ta med sig under förhandlingsprocessen, varav några nämns i remissvaret.