Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden (SMEI)

Sieps har lämnat synpunkter på Europeiska kommissionens förslag för ett krisinstrument för den inre marknaden.

Sieps tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag för ett krisinstrument för den inre marknaden. Covid-19 pandemin avslöjade att även inom en Union som är byggd på en fördragsfäst solidaritet kan krissituationer leder till att nationella intressen snabbt tar över. Den inre marknaden saknar ett övergripande ramverk för krishantering som säkerställer öppna gränser och upprätthåller den fria rörligheten av varor och tjänster. Kommissionens förslag öppnar därmed för en möjlighet att tydliggöra solidaritetsprincipens innebörd, samt att förankra och förebygga åtgärder och krisrespons på EU-nivå i tydliga och transparenta processer. Sieps välkomnar därför kommissionens förslag att öka EU:s kapacitet att bemöta framtida kriser genom att bl.a. bygga kunskap, öka informationsutbyte och samarbete, samt övervaka både produktionen och marknaden för att säkerställa att den inre marknaden kan fortsätta att fungera. Sieps konstaterar inledningsvis att kommissionens förslag verkar vara förenligt med EU:s regelverk, och både subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen bemöttes väl i förslaget. Vi vill däremot kommentera det anförda förslaget i ljuset av några övergripande Europapolitiska aspekter och genomförande av EU-lagstiftningen.

Ladda ned yttrandet i sin helhet här.