Förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer (COM(2021) 775 final)

Sieps tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till europarlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer (’antitvångsinstrument’). I vårt yttrande fokuserar vi på förekommande samt framför allt saknade aspekter relaterade till Europeiska unionen. Sieps konstaterar inledningsvis att Utrikesdepartementets analys som presenterades i faktapromemoria (2021/22:FPM64) till Riksdagen i februari 2022 är väl genomförd och lyfter fram många av de aspekter där även Sieps anser att utkastet till förordningen i sin nuvarande form brister. Vi finner att kommissionens val av rättslig grund för förslaget är tveksamt. Frågan om huruvida förordningen strider mot EU:s regelverk beror till viss utsträckning på hur initiativet kommer att implementeras. Sieps konstatera att antitvångsinstrumentet uppvisar betydande brister. Vi kommenterar därför det anförda förslaget i ljuset av ett urval av fyra övergripande aspekter: rättslig grund, tillämpningsområde, förhållandet mellan förslaget och folkrätten, samt unionens och Sveriges internationella rättsliga förpliktelser.