Halvledarakten (N2022/00693)

Sieps har lämnat synpunkter på Näringsdepartementets Faktapromemoria om utkastet till förordning om halvledarakten.

Sieps konstaterar inledningsvis att Näringsdepartementets analys av Europeiska kommissionens utkast till förordningar är väl genomförd och lyfter fram många av de aspekter som även Sieps ställer sig kritiskt till. Vi finner ej att kommissionens förslag strider mot EU:s regelverk även om detta till viss utsträckning beror på huruvida initiativets finansiering implementeras inom ramen för EU:s regler för statsstöd. Sieps vill däremot kommentera det anförda förslaget i ljuset av Sveriges EU-politik och genomförande av EU-lagstiftningen.