Remiss angående Europeiska kommissionens paket med förslag till en reform av EU:s ekonomiska styrning

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende. Sieps konstaterar till att börja med, utifrån analysen i en nyligen publicerad rapport (Reformen av EU:s finanspolitiska regelverk: innehållet, bakgrunden och den akademiska diskussionen, Sieps rapport 2023:2), att det finns goda skäl att reformera stabilitets- och tillväxtpakten. Två större reformer, 2005 respektive 2011, samt ytterligare tillägg och tolkningsmetoder har gjort ett redan bristfälligt regelverk både svårbegripligt och orealistiskt avseende ländernas skuldminskningstakt. Regelverket har i den nationalekonomiska forskningen även kritiserats för att vara konjunkturförstärkande, snarare än att tillåta kontracyklisk finanspolitik. Två av de viktigare förändringarna som kommissionens reform skulle föra med sig – att fokus skiftas från medlemsstaternas årliga budgetunderskott till den medelfristiga utvecklingen och statsskulderna samt att regelverket blir riskbaserat snarare än att grunda sig på numeriska regler – anser Sieps därför vara välkomna förändringar.