Remiss angående Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende.

 

SOU 2023:59 och SOU 2023:19 redovisar vad som fungerar väl och mindre väl vad gäller dagens statliga, konkurrensutsatta forskningsfinansiering.

I utredningen anges den statliga konkurrensutsatta forskningsfinansieringen vara spretig, svåröverskådlig och svår att styra mot särskilda mål såsom stora samhällsutmaningar. Dubbelarbete förekommer och det saknas långsiktighet samt ett enhetligt ansökningssystem. Svensk forskning är konkurrensutsatt internationellt; det finns indikationer på att Sverige utmanas vad gäller att vara bland de ledande nationerna. Sammantaget ser utredningen flera utmaningar för svensk forskning. Utredningens förslag syftar bland annat till att ge förutsättningar för ett enklare och mer enhetligt ansökningssystem, mer översiktlig och transparent finansiering och en större möjlighet att styra finansieringen så att den ska kunna hantera breda samhällsutmaningar bättre samt generera mer banbrytande forskning. Färre aktörer och färre samarbetsstrukturer anges medföra tidsbesparingar och ett mer rättvist system för forskare. Färre aktörer kan också generera bättre översikt, styrbarhet och besparingar.

Det bör samtidigt understrykas att svensk forskning är relativt framgångsrik. Sverige har en hög andel publiceringar och många nobelpris per capita samt god innovationskapacitet. Vidare anges den akademiska friheten vara stor i enkätsvaren (SOU 2023:19); i ljuset av EU:s arbete med att komma till rätta med utvecklingen i några av EU:s medlemsstater där rättsstatsprincipen urholkas är denna aspekt av yttersta vikt.  Underlagsrapporten (SOU 2023:19) lyfter vidare fram exempel på omstruktureringar vad gäller forskningsfinansiering i andra länder där resultatet har varit oklart eller negativt; det finns risker med att omorganisera den svenska forskningsfinansieringen och därför bör de föreslagna förändringarna föregås av en mer noggrann beskrivning av dagens system samt en mer utförlig konsekvensanalys av förslaget.  

Remissvaret innehåller några frågor som Sieps anser bör besvaras mer utförligt innan en eventuell omorganisering genomförs, här fokuseras bland annat på EU-dimensionen i utredningens förslag.