Remissvar ang. kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial (European Critical Raw Materials Act)

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende. Sieps konstaterar till att börja med att det finns goda skäl att minska EU:s nuvarande beroenden av kritiska råmaterial. Inte minst det senaste årets utveckling har tydliggjort de risker som följer av att förlita sig på en eller ett fåtal länder för råmaterial.

Ladda ner remissvaret i sin helhet här.