Remissvar: slutbetänkande av 2020 års grundlagskommitté: Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende SOU 2023:12

Sieps instämmer i förslagen om ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende men har vissa synpunkter på de delar av utredningen som rör hur de EU-rättsliga aspekterna tas upp.