En kommunallag för framtiden Fi2015/1581

Inlednings­vis vill Sieps upp­märksamma att myndighetens kommentarer riktar in sig på de delar i utredningen som berör be­dömningar som på­verkar Sveriges relationer med EU.