Yttrande: Lån och garantier för fler bostäder

Sieps har valt att i detta yttrande koncentrera sig på förslagens förenlighet med EU:s statsstödsregler. 

Sammanfattningsvis bedömer Sieps att det kan vara lämpligt att tydligare motivera hur kommissionens förordning och beslut ska tillämpas på utredningens förslag. Genom att upprätta en proportionalitetsbedömning på var och en av de föreslagna åtgärderna skulle det tydligare framgå vilka mål åtgärderna avser att uppnå, d.v.s. hur de faller in under begreppet SGEI. Bedömningarna