Lissabonfördraget Ds 2007:48

Sieps delar regeringens bedömning att Sverige bör tillträda Lissabonfördraget och att EU genom de ändringar som införs blir mer öppet och demokratiskt. Sieps instämmer också i regeringens konstaterande att det, för att Sverige ska kunna tillträda Lissabonfördraget, krävs överlåtelse av ytterligare beslutanderätt i enlighet med det förfarande som beskrivs i regeringsformen (RF).