Styra och ställa förslag till effektivare statsförvaltning SOU 2008:118

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har ombetts att avge ett remissyttrande över Förvaltningskommitténs slutbetänkande: Styra och Ställa – förslag till effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118).

Sieps anser att det, när man betraktar samarbetet inom EU, finns anledning att skilja mellan kompetens – vad EU får göra – och kapacitet – hur EU gör detta. Utgångsläget är att all kompetens har sitt ursprung i medlemsstaterna och att EU endast kan göra anspråk på sådan kompetens som medlemsstaterna överlåtit i enlighet med nationella konstitutionella bestämmelser. Detta är en av EU-rättens viktigaste principer och dessutom något som framgår av den svenska regeringsformens EU-paragraf (jfr RF 10 kap 5 §, att riksdagen kan ”överlåta beslutanderätt” som inte rör principerna för statsskicket). Sedda på detta vis utgör de samarbetsområden som räknas upp i EU:s fördrag endast ett förtydligande av den omfattning i vilken medlemsstaterna hittills överlåtit kompetens till EU. Vad gäller kapacitet däremot och det sätt på vilket EU fungerar inom dessa samarbetsområden får EU:s fördrag en helt annan betydelse: det är här – och endast här – de grundläggande reglerna finns för EU:s organisation och arbetssätt. Även om medlemsstaterna kan ställa vissa allmänna krav är de var för sig oförmögna att reglera den gemensamma organisationen och varje försök att i nationella föreskrifter beskriva hur EU kan eller bör fungera riskerar fortlöpande att bli missvisande.

Läs hela remissvaret: Styra och ställa – förslag till effektivare statsförvaltning SOU 2008:118 (87.3 kB)