Utredningen om Utrikespolitiska institutet i UD-perspektiv

UI:s verksamhet bör fylla ett antal viktiga roller såsom att bedriva, främja och stimulera forskning, utvärdering och analys i utrikespolitiska frågor. Till detta bör läggas UI:s folkbildningsansvar inom verksamhetsfältet.

Förändringar av UI:s verksamhet bör ske med utgångspunkt från den kärnkompetens institutet besitter snarare än att vidga mandatet till nya politikområden. Värdet av UI:s publicerings- och informationsåtgärder riktade mot allmänheten bör inte underskattas.