Utvecklingskraft för hållbar välfärd SOU 2003:123

Sieps betraktar Ansvarskommitténs arbete som ambitiöst och anser att det väl fångar in de problem samhället står inför. Sieps ser också positivt på Ansvarskommitténs tankar om utvecklingskraft, i synnerhet med tanke på den ständigt förändrade demografiska bild vi ser framför oss, samt mot bakgrund av EU-medlemskapets dynamiska natur.

Sieps vill dock peka på ett antal faktorer som riskerar att negligeras i det framtida utredningsarbetet och som kan ge resultat som inte är samstämmiga med den optimala samhällsstruktur som eftersträvas. Dessa kan delas in i konstitutionella, mandatrelaterade och metodmässiga aspekter. Avslutningsvis vill vi även peka på ett förbiseende som bör övervägas för i framtida utredningsarbetet.