Vägval för Sieps SOU 2007:109

Sieps välkomnar att en utvärdering av Sieps verksamhet har ägt rum och instämmer i flera av utredningens bedömningar och förslag. Sieps anser dock att vissa av förslagen inte i tillräcklig utsträckning beaktar det internationella och akademiska sammanhang som Sieps verkar i.

Det är i synnerhet viktigt att Sieps verksamhet förblir tvåspråkig (svenska och engelska) och att Sieps publikationer även fortsättningsvis uppfattas som objektivt framtagna av forskare som anförtrotts uppdraget att skriva för Sieps. Den nuvarande ordningen med en styrelse har hitintills varit betydelsefull för Sieps utveckling och trovärdighet, men Sieps instämmer i bedömningen att tiden nu är mogen för en enklare organisatorisk ordning.

Läs hela remissvaret: Remissvar SOU 2007 109 (155.6 kB)

Remissen finns att läsa i sin helhet på Regeringskansliets hemsida