Tillsyn för säkra varor och öppna marknader SOU 2004:57

Sieps instämmer i stort med de slutsatser och förslag som presenterats av Marknadskontrollutredningen i betänkandet. Sieps anser det särskilt positivt att kommittén har valt en horisontell ansats och inte gjort utredningen sektorsvis. Vidare instämmer Sieps i kommitténs slutsats att den politiska styrningen av myndigheterna är för svag.