Svenska kommuners och regioners kanaler till Bryssel (2007:7)

Författare: Lindahl Rutger, Berg Linda

EU-medlemskapet har öppnat nya kanaler för kommunalt och regionalt påverkansarbete och har medfört ett behov av att självständigt bevaka sina intressen på EU-nivå. Denna rapport kartlägger kommunernas och regionernas kopplingar till den europeiska nivån och deras försök att påverka EU:s beslutsprocess.

Författarna analyserar utvecklingen mellan 1999 och 2007 och fördjupar sig i de skillnader som finns i påverkansarbetet svenska regioner och kommuner emellan idag. Resultaten är baserade på ett brett underlag av olika sorters undersökningar genomförda mellan dessa år, där såväl enkätundersökningar som intervjuer med politiker och tjänstemän på olika nivåer ingår. Rapportens huvudsakliga tyngdpunkt ligger dock på intervjuer med tjänstemän i nyckelpositioner som arbetar med EU-frågor på flera olika sorters lokala och regionala organ.

De faktorer som författarna lyfter fram för att förklara skillnaderna i aktivitet är interna resurser, möjligheten att öka sina resurser via EU och de organisatoriska skillnader som finns mellan svenska regioner idag. Rapporten anknyter till Ansvarskommitténs förslag om en ny regional geografi och vilka effekter den kan tänkas få för de subnationella nivåernas EU-arbete.

Rapporten presenterades vid seminariet Kommuners och regioners kanaler till Bryssel och ingår i forskningsprojektet Representation, delegation och demokrati.