The EU Budget Review: Mapping the Positions of Member States (2008:2)

Författare: Szemler Tamas, Eriksson Jonas

I december 2006 fick Institute for World Economics (IWE) i Budapest uppdraget att kartlägga EU-medlemsstaternas intressen och positioner inför EU:s budgetöversyn 2008/2009.

Två metoder används i rapporten för att svara på frågeställningen. En enkät skickades ut till olika aktörer som är involverade i EU:s budgetprocess i samtliga 27 medlemsstater. Studien kompletterades med länderstudier, där ett antal budgetforskare fick uppdraget att analysera åtta medlemsstaters intressen och positioner inför översynen. De åtta länderna valdes ut mot bakgrund av att de representerar intressen som har förts fram av andra medlemsstater.

En av de viktigaste slutsatserna i rapporten är att det finns öppning för att ett antal reformer ska kunna genomföras redan under nästa långtidsbudget (2014), men att en djupgående reform av EU:s budget sannolikt är möjlig först på lång sikt.

Rapporten presenterades vid seminariet EU:s budgetöversyn 2008/09 och ingår i forskningsprojektet EU:s budget.