Invandringspolitik för cirkulär migration

Författare: Lundborg Per

Den grundläggande tanken bakom cirkulär migration är att arbetare ska uppmuntras att flytta flera gånger mellan sändar- och mottagarländer för att på så vis effektivisera både ursprungslandets och mottagarlandets ekonomier.

Diskussionerna har i hög grad handlat om högutbildad personal från utvecklingsländer, där motivet har varit att minimera risken för ”brain drain”, det vill säga att utvecklingsländernas förlust av högutbildad personal inverkar menligt på deras utvecklingspotential. Rapporten fokuserar framför allt på i vilken utsträckning det är ett problem att högutbildade utvandrar från fattigare länder och diskuterar vilka problem som kan uppstå när en politik för cirkulär migration utformas.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl- och invandringspolitik och presenterades vid seminariet Invandringspolitik för cirkulär migration.