Migration as Foreign Policy?

Författare: Geddes Andrew

Efter hand som EU: s migrations- och asylpolitik har utvecklats har dess yttre dimension och följderna av denna blivit allt mer avgörande för tredje land. Vidare har den ”externa” dimensionen av EU:s åtgärder på migrations- och asylområdet lett till otydligheter i gränsdragningen mellan inrikes- och utrikespolitik.

Migrationsfrågorna är kontroversiella i många av EU:s medlemsstater.Det finns tydliga tecken på en utveckling där de första stegen mot en”reglerad invandring” kvävts i sin linda på grund av lågkonjunkturen iEuropa. Denna tendens skulle kunna vara ett tecken på ett kommande”invandringsstopp” likt det som föranleddes av oljekrisen under1970-talet.

Rapporten presenterades vid seminariet Migration as Foreign Policy? och ingår i forskningsprojektet Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl- och invandringspolitik.