Förstärkt finansmarknadstillsyn i EU: Insikter från litteraturen

Författare: Sikström Henrik, Eriksson Jonas

Den ekonomiska och finansiella krisen var en av de viktigaste frågorna på bordet under Sveriges ordförandeskap i EU. Resultatet, som föregicks av stundtals svåra förhandlingar, blev ett politiskt beslut om ett nytt ramverk för tillsyn av EU:s finansmarknad.

I denna analys gör författarna en genomgång av den nationalekonomiska litteraturen på området. Deras studie visar bland annat att den nya tillsynsstrukturen kan stöta på problem när de nationella systemen ska samsas i ett gemensamt ramverk.

Analysen ingår i forskningsprojekten Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen och EU:s framtida finanser.