The European External Action Service: towards a common diplomacy?

Författare: Lefebvre Maxime, Hillion Christophe

De senaste månaderna har vi bevittnat en ökad aktivitet i frågan om att skapa den europeiska utrikestjänst - European External Action Service (EEAS) – som skisseras i Lissabonfördraget.

Detaljerna är visserligen alltjämt föremål för (intensiva) diskussioner, men i denna analys visar författaren i vilket politiskt och juridiskt sammanhang den nya utrikestjänsten skapas. Analysen reser också ett antal frågor när det gäller på vilket sätt EEAS kan bidra till utvecklandet av en gemensam europeisk diplomati.

Analysen presenterades vid seminariet Vad händer med EU:s nya utrikestjänst? och ingår i forskningsprojektet EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.

En tidigare, fransk version av analysen har publicerats i serien Questions d´Europe, Policy Papers of the Robert Schuman Foundation. Den är tillgänglig på här.

Analysen är på engelska.