The Financial Crisis - Lessons for Europe from Psychology

Författare: Montgomery Henry

Den finansiella krisen har gett upphov till en rad nationalekonomiska analyser och ett betydande antal finansmarknadsreformer. I föreliggande rapport tar professor Henry Montgomery analysen ett steg längre genom att betrakta den finansiella krisen ur ett psykologiskt perspektiv.

Författaren redogör för de kognitiva felbedömningar hos finansmarknadens professionella aktörer - och även hos den breda allmänheten - som ledde fram till finanskrisen. I rapporten diskuteras också lämpliga policyåtgärder, mot bakgrund av redan beslutade finansmarknadsreformer.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen och presenterades vid seminariet Europa och finanskrisen - lärdomar från psykologin.