Evaluating the Prospects for Enhanced Solidarity in the Common European Asylum System

Författare: Thielemann Eiko, Armstrong Carolyn

Fördelningen av asylsökande mellan EU:s medlemsstater är mycket ojämn. Mot den bakgrunden publicerade Europeiska kommissionen i december 2011 ett meddelande om ” ökad solidaritet inom EU på asylområdet”, med den uttalade målsättningen att skapa en ”EU-agenda för bättre ansvarsfördelning och ökat ömsesidigt förtroende”.

I den här Europapolitiska analysen hävdar författarna att även om flera av kommissionens rekommendationer bör välkomnas, så är de inte lösningen på de strukturella och institutionella problem – exempelvis fördelningsnyckeln för finansiell solidaritet och principen om ansvarsfördelning – som gör att ojämlikheterna mellan medlemsländerna består.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Interna och externa dimensioner av en gemensam asyl- och invandringspolitik.