On the Legitimacy of Monetary Union

Författare: Lord Christopher

Den pågående krisen i Europa har förnyat debatten om den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Diskussionen har huvudsakligen fokuserat på ekonomiska aspekter av den monetära unionens utformning, medan andra faktorer har förbisetts.

I rapporten On the Legitimacy of Monetary Union undersöker författaren huruvida den monetära unionen kan anses legitim. Författaren framhåller att den viktigaste frågan är i vilken utsträckning befolkningen kan utöva demokratisk kontroll över den monetära unionen. Något som i sin tur väcker frågor om såväl demokratisk kontroll över Europeiska centralbanken (ECB) som de nationella parlamentens och Europaparlamentets roll när det gäller att utöva denna kontroll.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.