Making Sense of Subsidiarity and the Early Warning Mechanism – A Constitutional Dialogue?

Författare: Hettne Jörgen

Genom Lissabonfördraget gavs de nationella parlamenten rätt att pröva om förslag till lagstiftnings­akter inom EU är förenliga med subsidiaritets­principen, vilket i ett särskilt protokoll angående denna princip kallas systemet för tidig varning.

I den här analysen hävdar författaren att den subsidiaritets­prövning som utförs av de nationella parlamenten ska betraktas som en konstitutionell dialog och inte som en begränsad juridisk kontroll.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.