The infringement proceedings over intra-EU investment treaties – an analysis of the case against Sweden

Författare: Dahlquist Joel, Lenk Hannes, Rönnelid Love

Innan de central- och öst­europeiska medlems­staterna blev full­värdiga medlemmar i Europeiska unionen, tecknades en rad bi­laterala investerings­avtal (BITs) mellan dem och EU:s medlems­stater.

Även om de var väl­motiverade när de slöts, finns det fog att fråga sig om kompatibiliteten mellan dessa avtal och den inre marknaden. Europeiska kommissionen har därför initierat överträdelse­ärenden mot fem medlems­stater, vilket inkluderar investerings­avtalet mellan Sverige och Rumänien. För­fattarna till denna Europa­politiska analys menar att investerings­avtalet sannolikt bryter mot principen om icke-diskriminering. Även om den mest praktiska lösningen är en ömse­sidig upp­sägning av dessa numera EU-interna BITs, är det av yttersta vikt att man är medveten om de konsekvenser avtalens tidsfrists­klausuler för med sig.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt En aktör för gemensamma intressen: EU som global maktfaktor.