Doing Good, but Reluctant to Talk About It: The Swedish Riksdag and EU Affairs

Författare: Auel Katrin

När det gäller hanteringen av EU-frågor är Sveriges riksdag ett av EU:s starkaste parlament. Riksdagen kan dock bli bättre på att prioritera de viktigaste frågorna och debattera dem offentligt.

Den svenska riksdagen är ett av EU:s starkaste parlament när det gäller arbetet med EU-frågor.

Det bekräftas i denna jämförande analys, som visar att riksdagen gör mycket bra ifrån sig när det gäller att kontrollera regeringen, granska EU-förslag och utöva politiskt inflytande.

En viktig förklaring är att riksdagen har i uppgift att granska alla strategiska dokument och förslag till lagstiftning för att se till att EU inte beslutar i frågor som kan hanteras bättre nationellt.

Nackdelen är dock, menar författaren, att beslutsnivå går före innehåll och att de viktigaste frågorna inte prioriteras. Riksdagens ställningstaganden har dessutom ingen fastställd påverkan på EU-politiken och når sällan ut till medier och medborgare.

Hennes slutsats är att riksdagen bör utveckla sin roll som offentligt forum för debatt. Det skulle kunna ge ökat inflytande i Europapolitiken och stärka riksdagens demokratiska uppgift.

Studien ingår i en kommande volym som ur olika aspekter belyser hur riksdagen och de politiska partierna påverkas av EU.

Katrin Auel är docent och chef för forskningsgruppen "European Governance and Public Finance" vid Institute for Advanced Studies i Wien, Österrike.